Participácia

Mestská časť Bratislava-Petržalka spustila vytvorenie ideového zadania podoby verejného priestoru známeho ako Námestie Republiky. O spolupráci a už aj o podobe participácie rokuje s víťazom verejného obstarávania, ktorým je občianske združenie Punkt. Je to profesionálne zoskupenie ľudí, ktorí aktívne zapájajú verejnosť do mestského plánovania. OZ Punkt stojí za úspešnými bratislavskými projektmi, akým bol napríklad Dobrý trh, ale aj socioekonomický audit územia Mickiewiczovej ulice alebo prieskum Panenskej ulice a okolia, ktorý vyústil do vôbec prvého manuálu verejných priestorov v hlavnom meste. Tento manuál definoval koncepciu a princípy rozvoja a obnovy ulíc, pričom zóna Panenská sa mala stať v tomto smere príkladovou štúdiou pre rekonštrukciu podobných bratislavských ulíc.

Celý proces participácie vo vzťahu k Námestiu Republiky bude prebiehať v niekoľkých fázach a citlivým spôsobom doň budú zapojení všetci radoví občania žijúci v priamom aj širšom okolí námestia, predstavitelia OZ Kaspian, ktoré v tomto priestore prevádzkujú obľúbený skatepark, odborná verejnosť v zosobnení architektov či sociológov a, samozrejme, aj petržalskí komunálni politici. Prvým veľkým krokom bude práve zber dát od Petržalčanov, na ktorý sa využije štruktúrovaný dotazník. Jeho distribúcia sa predbežne plánuje už na prelom marca a apríla. V elektronickej forme ho potom nájdete aj na stránke petrzalka.sk, no medzi obyvateľmi bude kolovať i v tlačenej forme a stane sa takisto súčasťou ďalšieho čísla novín Naša Petržalka. Toto je v rámci participatívneho procesu kľúčová fáza. Preto by sme radi vyzvali obyvateľov Petržalky, aby sa do dotazníkového zberu informácií, podnetov a nápadov aktívne zapojili.

web od 2day