Zmena termínov a postupu pri prijímaní detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Petržalka pre školský rok 2020/2021

Na základe Rozhodnutia číslo 2020/10610:1-A1030 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa budú podávať v termíne od 30. apríla do 31. mája 2020.

web od 2day