Petržalka odpustí podnikateľom poplatok za nájom

Z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie spôsobenej pandémiou prišla petržalská samospráva s iniciatívou pomôcť podnikateľom, ktorých sa kríza dotkla v najväčšej miere. Fyzické a právnické osoby, ktoré majú prenajaté nebytové priestory od mestskej časti na účely podnikateľskej činnosti, môžu požiadať MČ o odpustenie z nájmu v čase mimoriadnej situácie spôsobenej koronavírusom.

Oprávneným žiadateľom je nájomca, ktorý v čase mimoriadnej situácie zaznamenal pokles tržieb – v marci minimálne o 10 % a v apríli minimálne o 20 %. Požiadať o odpustenie z nájmu môže prostredníctvom žiadosti, v ktorej je povinný uviesť popis hlavnej činnosti v prenajatom priestore, počet dní uzavretej prevádzky podľa jednotlivých mesiacov, miesto prevádzky, percento poklesu tržieb a deň otvorenia prevádzky. Žiadosť odošle spolu s čestným prehlásením, že spĺňa podmienky, ktoré mestská časť stanovila na odpustenie z nájmu.
Podmienky na odpustenie z nájmu:

– žiadateľ má uhradené nájomné do 29.02.2020
– má splnené daňové povinnosti, resp. má odklad
– má splnené povinnosti odvodu preddavku na zdravotné a sociálne poistenie
– nemá voči mestskej časti splatné finančné záväzky
– nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár
– nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru
– nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ
– nemá žiadny iný príjem od 13.03.2020 z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti, a nie je ani poberateľom žiadneho dôchodku

Výška odpustenej sumy sa bude odvíjať od kategórie podnikateľskej činnosti a od rozsahu obmedzenia vo fungovaní prevádzky:
– športové haly, fitcentrá: 50 – 100 %
– reštauračné zariadenia v čase úplného zatvorenia: 50 – 100 %
– reštauračné zariadenia v čase čiastočnej prevádzky: do 50 %
– služby v čase úplného zatvorenia: 50 – 100 %
– služby v čase čiastočnej prevádzky: do 50 %
– kancelárie v čase úplného zatvorenia: 50 – 100 %
– kancelárie v čase čiastočnej prevádzky: do 50 %
– občianske združenia: do 50 %
– vzdelávanie: do 50 %

Žiadosť spolu s čestným prehlásením je potrebné zaslať do 5. júna 2020 na adresu Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, prípadne mailom na adresu alzbeta.broszova@petrzalka.sk. Všetky skutočnosti uvedené v žiadosti a v čestnom prehlásení budú predmetom následných kontrol. Žiadosti bude posudzovať Komisia správy majetku a miestnych podnikov a následne o nich budú rozhodovať poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.
Kompletné informácie o podmienkach odpustenia z nájmu a tlačivo čestného prehlásenia nájdu záujemcovia na webovej stránke www.petrzalka.sk.

web od 2day