Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. 3/2020 zo dňa 5. mája 2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2019 zo dňa 9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení VZN č. 19/2019 – SCHVÁLENÉ

web od 2day