Upratovanie – Petržalská plaváreň

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet „Upratovanie – Petržalská plaváreň“
Celková suma Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 60 000,00 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka
Predloženia ponuky do 26.06.2020, do 12:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day