Prenájom garážových státí v garážových stojiskách na Rovniankovej ul.č. 4-6 a Mlynarovičovej ul.č. 14-24 v Bratislave

Mestská časť Bratislava-Petržalka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie nájomných zmlúv na prenájom garážových státí v garážových stojiskách na Rovniankovej ul.č. 4-6 a Mlynarovičovej ul.č. 14-24 v Bratislave.

Súťažné návrhy sú uchádzači povinní doručiť v písomnej podobe poštou alebo osobne do podateľne na adresu Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Petržalka, v termíne do 07. 09. 2020, do 17,00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením:
„Obchodná verejná súťaž – prenájom garážových státí č. 13/A, 20/A, 23/A, 25/A, 27/A, 30/A, 37/A, 38/A, 45/A, 46/A, 50/A, 53/A, 3/B, 24/B, 29/B, v garážovom stojisku na Rovniankovej ul. č. 4-6 a prenájom garážových státí č. 45, 47, 48, 50, 53, 61, 63, 68,73 v garážovom stojisku na Mlynarovičovej ul. č. 14-24 v Bratislave (uchádzač uvedie číslo garážového státia, o ktoré má záujem) – neotvárať!“ s uvedením adresy miestneho úradu, adresy uchádzača a telefónneho čísla, za týchto nižšie uvedených súťažných podmienok (v prílohe).

Bližšie informácie na adrese: alena.galova@petrzalka.sk prípadne na tel. č. 02/68 28 88 67.

web od 2day