Prenájom nebytových priestorov v objekte bytového domu na Medveďovej ul. č. 21 v Bratislave

Mestská časť Bratislava-Petržalka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v objekte bytového domu na Medveďovej ul. č. 21 v Bratislave.

Súťažné návrhy sú uchádzači povinní doručiť v písomnej podobe poštou alebo osobne do podateľne na adresu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Petržalka, v termíne do 07. 09. 2020, do 17,00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením:
„Obchodná verejná súťaž – prenájom nebytových priestorov v objekte bytového domu na Medveďovej ul. č. 21 v Bratislave – neotvárať !“ s uvedením adresy uchádzača a telefónneho čísla.

Bližšie informácie na adrese katarina.niskacova@petrzalka.sk prípadne na tel. č.02/68 28 88 67.

web od 2day