Sprísnené opatrenia v oblasti školstva: od 12.10. sa prerušuje vyučovanie na stredných školách

Dnes zasadol z dôvodu vážnej situácie v súvislosti s koronavírusom Ústredný krízový štáb, ktorý rozhodol o nových opatreniach. Väčšina začne platiť od štvrtka 15. októbra. Tie, ktoré sa dotýkajú škôl sú platné od pondelka (12.10.). Stredné školy prejdú na dištančnú výučbu tiež už od pondelka 12. októbra.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského
zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného
vzdelávacieho programu v strednej škole; riaditelia stredných škôl zabezpečia
dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl,

b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania
a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského
zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho
programu v strednej škole a žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej
republiky,

c) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v jazykových školách; riaditelia jazykových
škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,

d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách,

e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

f) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia jedál
a nápojov pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov
prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole,

g) v stredných školách, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, sa
umožňuje konanie komisionálnych skúšok, rozdielových skúšok a skúšok odbornej
spôsobilosti na výkon povolania,

h) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach;
riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie
dištančnou formou,

i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno
uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského
zákona najmä:

1. výlety a exkurzie,
2. športové výcviky a školské športové súťaže,
3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
4. kurzy na ochranu života a zdravia,
5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
6. saunovanie,
7. dni otvorených dverí
do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej
situácie.

Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia
príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Odôvodnenie:
Na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 a vo vzťahu
k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 je dôležité
zabezpečiť ochranu zdravia a znížiť tak riziko prenosu tohto ochorenia. V záujme zachovania
výchovy a vzdelávania v materských školách, základných školách a školách pre deti a žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje k obmedzeniu výchovno-vzdelávacích
aktivít na stredných školách podľa § 32 školského zákona (gymnáziách, stredných odborných
školách, stredných športových školách, školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách)
prezenčnou formou, keďže sa môžu uskutočňovať dištančne.

Toto obmedzenie sa netýka škôl a školských zariadení pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
praktických škôl a odborných učilíšť, ani žiakov, ktorí získavajú nižšie stredné vzdelanie v rámci
osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole. Zároveň na všetkých druhoch škôl sa
obmedzujú aktivity, ktoré nie sú kriticky dôležité pre výchovno-vzdelávací proces. V prípade
praktického vyučovania, odborného výcviku či odbornej praxe u zamestnávateľa je možné naďalej
pokračovať v jeho realizácii podľa pandemickej situácie u konkrétneho zamestnávateľa, ak jeho
realizácia nevyžaduje ubytovanie žiaka v školskom internáte. V opačnom prípade sa praktické
vyučovanie, odborný výcvik či odborná prax môžu realizovať len dištančnou formou.

web od 2day