Hlavné mesto chystá debarierizáciu priechodov pre chodcov a opravy komunikácií

Hlavné mesto Bratislava, oddelenie správy komunikácií (OSK) plánuje od pondelka 19.10.2020 debarierizovať 4 priechody pre chodcov na Betliarskej, Budatínskej, Jiráskovej a Pajštúnskej ulici a lokálnu opravu prepadov na nadjazde na Antolskej ulici v MČ Petržalka.
Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení je 30.11.2020, tento termín sa môže meniť v závislosti od poveternostných podmienok, alebo iných komplikácií zistených pri samotnej realizácií stavby.

Ide o:
✅ úpravu existujúcej debarierizácie priechodov pre chodcov:
› v križovatke Betliarska – Krásnohorská
› v križovatke Jiráskova – Švabinského

✅ vybudovanie novej debarierizácie priechodov pre chodcov:
› v križovatke Pajštúnska – Brančská
› na Budatínskej ulici

✅ opravu výškových prepadov na chodníkoch nadjazdu na Antolskej ulici
Oprava spočíva v odbúraní vrstvy vozovky, výmene prídlažby a obrubníkov, položení nového asfaltového krytu a pokládke zámkovej výstražnej a vodiacej dlažby pre nevidiacich, výškovej úpravy inžinierskych sietí.
Premávka a chodci budú usmernení prenosným dopravným značením v zmysle prerokovaného a odsúhlaseného projektu organizácie dopravy.

web od 2day