Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. 14/2020 zo dňa 18. novembra 2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Petržalka č. 13/2019 zo dňa 9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení VZN č. 19/2019, VZN č. 3/2020, VZN č. 8/2020 a VZN č. 9/2020 – SCHVÁLENÉ

web od 2day