Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2020 zo dňa 18. novembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Petržalka č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení neskorších predpisov – SCHVÁLENÉ

web od 2day