Oslavy Nového roku 2021 zvládneme aj bez zábavnej pyrotechniky

Napriek platnému zákazu používania zábavnej pyrotechniky na celom území hl. mesta SR Bratislavy sa opakovane nájdu jednotlivci ktorí dávajú prednosť petardám, či použitiu inej zábavnej pyrotechniky. Pyrotechnika však predstavuje nebezpečenstvo nie len pre tých, ktorí s ňou manipulujú, ale aj pre vtáctvo a iné zvieratá, ktoré majú mnohonásobne citlivejší sluch a hluk výbuchov je pre nich extrémom, ktorý je ťažko zvládnuteľný.

Okrem fyzického a psychického ohrozenia zvierat je pyrotechnika škodlivá aj pre kvalitu nášho ovzdušia.

Prosíme všetkých obyvateľov mestskej časti, aby dali prednosť, v rámci možností v kruhu najbližších, takým druhom zábavy, ktorej súčasťou nebude pyrotechnika, lampióny alebo iné prvky, ktoré môžu mať negatívny vplyv na naše životné prostredie“, uvádza vedúca oddelenie životného prostredia Daniela Vašková Kasáková.

V prípade potreby osláviť príchod Nového roku 2021 s pyrotechnikou je podľa platného a účinného Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava možné použiť iba pyrotechniku kategórie F1, ide napr. o prskavky do 30 cm.

Oddelenie životného prostredia Vám praje v Novom roku 2021 veľa pracovných a osobných úspechov.

web od 2day