Druhý polrok 2020 v oblasti životného prostredia a plány pre rok 2021

Oddelenie životného prostredia prostredníctvom referátu čistoty a poriadku a referátu zelene aj počas nepriaznivej pandemickej situácie zabezpečovalo plnenie úloh na úseku tvorby a ochrany všetkých zložiek životného prostredia. Predovšetkým išlo o administratívne úkony a kontrolnú činnosť priamo v teréne. Okrem týchto základných činností sa oddelenie životného prostredia sústredilo aj na viaceré zaujímavé aktivity a projekty, ktoré sa podarilo v 2. polovici roka 2020 zrealizovať.

K tým základným činnostiam patrila výsadba drevín, starostlivosť o zeleň, či riešenie problematiky na úseku odpadov a čistoty verejných priestranstiev. V jesennom období sa podarilo vysadiť 82 kusov drevín, 167 ks drevín vysadil Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy v rámci projektu výsadby 10 000 drevín, v spolupráci so Súkromnou školou Brilliant Star v rámci projektu „Zasaď strom s Brilliant Stars“ sa vysadilo 33 stromov do areálov základných a materských škôl a ďalších 6 kusov pribudlo na Lúke vďaky, ktorú má v pláne oddelenie životného prostredia v budúcom roku zrevitalizovať. Cieľom oddelenia životného prostredia bolo tiež zisťovanie stavu už vysadených drevín a starostlivosť o ne. Preto mestská časť Bratislava-Petržalka pristúpila k osadeniu 16 kusov dynamických bezpečnostných väzieb na zabezpečenie stability stromov do 12 areálov materských a základných škôl. K efektívnej ochrane drevín pomôže tiež zrealizovaná inventarizácia novej výsadby drevín za roky 2018 a 2019. Samostatne sa inventarizovali pagaštany konské v počte 283 kusov, ktoré budú v jarnom období postrekované proti biotickému škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému.

Celkovo bolo v tomto roku na území Petržalky vysadených 283 kusov drevín.

Z dôvodu skvalitňovania starostlivosti o zeleň absolvovali zamestnanci referátu zelene a vybraní zamestnanci referátu správy o verejné priestranstvá školenie k základnému orezávaniu stromov. Najmä v prvej polovici roku 2021 sú počas vegetačného obdobia plánované zdravotné a redukčné rezy 141 kusov drevín v areáloch materských a základných škôl, posúdených v rámci inventarizácie drevín spoločnosťou SAFE TREES s.r.o. ako problémových. Rezy drevín bude realizovať spoločnosť, na základe už zrealizovaného verejného obstarávania, s pracovníkmi s odborným vzdelaním a niekoľkoročnými skúsenosťami v oblasti arboristiky.

Pre zníženie rizika uschnutia drevín po výsadbe, budú v jarnom období osadené zavlažovacie vaky (212 kusov), ktoré pomôžu stromom k rastu a zvýšia ich šancu na ujatie. Ďalej sa podarilo zakúpiť a zabezpečiť dodávku dlažby pre projekt komunitnej záhrady „Koza v Háji“ a pre žiadateľov o vybudovanie predzáhradiek, ktorí požiadali o poskytnutie materiálov ako napr. pletivá, stĺpiky, substráty a i. Mestská časť prostredníctvom oddelenia životného prostredia vybudovala predzáhradku na Znievskej ul. 9 a začala s výsadbou v Jame Šášovská, kde dosadba prebehne v jarnom období 2021. Začalo sa s inventarizáciou predzáhradiek na území mestskej časti a v budúcom roku je cieľom predzáhradky označiť, prideliť im číslo a vyhlásiť súťaž o najkrajšiu predzáhradku.

Dočkali sa aj verejné priestranstvá. Koncom roka 2020 sa oddeleniu životného prostredia v spolupráci s referátom správy verejných priestranstiev podarilo zrealizovať prvú fázu revitalizácie Ovsištského námestia, kde prišlo k výmene nevyhovujúceho pódia tzv. imitácie dreva za chodník z pevnej terasovej dlažby. V jarnom období budúceho roku sa bude realizovať druhá fáza revitalizácie pozostávajúca predovšetkým z redukčných a zdravotne orezov drevín, čo pozostáva zo zmladenia kríkov, odstránenia náletovej zelene a úpravy záhonov v strede námestia. Oddelenie životného prostredia taktiež spolupracovalo pri participácii k revitalizácii Námestia republiky a pri realizácii štúdie k revitalizácii Šrobárovho námestia, kde dalo prostredníctvom spoločnosti Arbor Vitae – Arboristika, s.r.o. vypracovať Plán ochrany stromov pri stavebnej činnosti – Šrobárovo námestie.

Ovsištské námestie má nový chodník.

Pôvodný povrch z imitácie dreva bol nevyhovujúci.

 

 

 

 

 

 

 

Jedným z nosných projektov je tiež podpora vzdelávania v oblasti environmentalistiky na materských školách prostredníctvom projektu Spoločne EKO, ktorý inicioval petržalský starosta Ján Hrčka. Cieľom projektu je pomôcť materským školám stať sa viac environmentálne edukovanými a zelenými škôlkami s témami ako napr. „Aspoň jeden vyvýšený zákon“ a „Zber dažďovej vody“. Zapojené školy s podporou oddelenia životného prostredia realizujú na základe daných tém vlastné projekty. Keďže chce ísť miestna samospráva príkladom oddelenie životného prostredia začalo pracovať aj na adaptácii projektu Spoločne EKO – úrad. V rámci neho sa v spolupráci s vicestarostkou Janou Hrehorovu podarilo napr. umiestniť koše na zber použitých zubných kefiek. Realizovať a umiestňovať sa tiež budú informačné oznamy k správnemu triedeniu odpadov a dopĺňať nové koše na triedené zložky odpadov.

V oblasti odpadového hospodárstva sa referát čistoty a poriadku zameriaval na zabezpečovanie ďalších smetných nádob na malý komunálny odpad. Z poslaneckých priorít sa podarilo zakúpiť 45 kusov exteriérových košov z vymývaného betónu, ktoré budú umiestnené do vybraných oblastí a 6 tzv. „hlasovacích“ košov na cigaretové ohorky. Na plánované podujatia organizované MČ a partnerské podujatia bolo zakúpených 15 kusov 120 l nádob na triedené zložky odpadov, 6 kusov 120 l nádob na komunálne odpady a 21 kusov rámčekov na uchytenie vreca.

Mestská časť použila nádoby na triedený odpad aj počas podujatia „Na palube jednorožca“, ktoré sa konalo v auguste.

Mestská časť chce byť oporným bodom pre všetkých, ktorým rovnako záleží na kvalitnom životnom prostredí, preto je oblasť životného prostredia jednou z hlavných priorít súčasného vedenia MČ.“, uvádza vicestarostka Jana Hrehorová, ktorá spolupracuje na viacerých projektov súvisiacich so životným prostredím a skvalitnením verejných priestranstiev.

Vďaka inventarizácii košov na psie exkrementy sa podarilo identifikovať poškodené nádoby, pre ktoré sa zakúpili chýbajúce časti, zásobníky a v niektorých prípadoch aj samotné nádoby. Výmenu a ďalšie osadenie košov bude zabezpečuje miestny referát správy verejných priestranstiev. Od januára 2021 si môžu majitelia psov po uhradení dane za psa prísť na Oddelenie životného prostredia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka vyzdvihnúť zásobník na vrecká na psie exkrementy, ktorý je možné pripevniť na vôdzku, vrátane 12 náhradných roliek. Dávkovač, alebo aj zásobník na vrecká ma tvar kostičky. Mestská časť ich zakúpila 4336 kusov. Tie budú spolu s rolkami poskytnuté daňovníkovi.

Inventarizované informačné tabule a nástreky na chodníkoch „Zákaz vstupu so psom“ boli renovované, vymenené alebo demontované. V areáli Veľkého Draždiaka pribudli nové tabule s informáciou o nekŕmení labutí či iného vodného vtáctva.

V spolupráci so spoločnosťou JRK a miestnymi obyvateľmi pribudli prvé dve komunitné kompostoviská na Romanovej a Budatínskej ulici. Ďalšia úspešná spolupráca sa podarila s organizáciou zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK s.r.o., ktorá umiestnila pilotne na 15 vybraných miestach stacionárne nádoby na zber drobného elektroodpadu, batérií a akumulátorov.

Miesta, kde sú kontajnery umiestnené nájdete TU.

Veľa sa toho podarilo aj vďaka spolupráci s Nadáciou Pontis, ktorej sa tento rok podarilo v rámci akcie „Naše mesto“ zrealizovať viaceré aktivity pre dobrovoľníkov. Mestská časť zorganizovala počas spomínanej akcie 4 aktivity zamerané na čistotu verejných priestranstiev a ich skrášlenie. Rovnako sa už pravidelne pokračovalo aj v čistení brehov Chorvátskeho ramena, ktoré pravidelne organizuje referát čistoty a poriadku.

Vedúca oddelenia životného prostredia Daniela Vašková Kasáková vidí veľký potenciál v rozširovaní spolupráce a komunikácie. „Komunikácia s obyvateľmi a následná spolupráca sú nesmierne dôležité pre zlepšenie kvality nášho životného prostredia. Aj z toho dôvodu sme všetkým správcom a predsedom spoločenstiev vlastníkov bytov rozposlali emaily za účelom nadviazania vzájomnej spolupráce, zlepšenia vzájomnej komunikácie a zvýšenia efektívnosti pri zabezpečovaní služieb v oblasti správy verejných priestranstiev. Cieľom je vytvoriť komunikačnú platformu medzi mestskou časťou a zvolenými reprezentantmi vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Úlohou reprezentantov by bolo komunikovať požiadavky obyvateľov bytových domov, nakoľko sa v minulosti opakovane vyskytli prípady, keď požiadavky obyvateľov bytových domov boli komunikované bez predchádzajúceho rokovania s ostatnými obyvateľmi daného bytového domu, resp. keď ich požiadavky boli protichodné. List bol zaslaný aj doporučenou poštou všetkým známym správcom a predsedom spoločenstiev.

Petržalka si tiež plní povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona, preto bola túto jeseň realizovaná plošná deratizácia. Oddelenie životného prostredia už tradične zabezpečilo osadenie vianočného stromčeka na Námestie republiky. Konkrétne ide o borovicu čiernu, ktorú darovali obyvatelia z Hrobákovej ulice.

Oddelenie životného prostredia aktívne pracuje na pláne zlepšenia životného prostredia v mestskej časti Bratislava–Petržalka a poskytnutie kvalitnejších služieb pre svojich obyvateľov.

web od 2day