Spoluprácou k bezpečnosti na zamrznutých a zasnežených chodníkoch

Donedávna sa o schodnosť chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam starali vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktorí boli podľa cestného zákona povinní zabezpečiť odhrnutie snehu a posyp šmykľavého povrchu. Nový zákon preniesol túto zodpovednosť materiálovo aj finančne na správcu miestnych komunikácií, teda mestskú časť. V snahe zabezpečiť zimnú údržbu čo najväčšieho počtu chodníkov v čo najkratšom čase oslovila MČ správcov a vlastníkov bytov s otázkou spolupráce.

Táto zimná sezóna je prvou, kedy MČ Petržalka v záujme zvládnuť zimnú údržbu k spokojnosti jej obyvateľov nasadila rozšírené kapacity na výkon zimnej údržby. Doterajšie skúsenosti však ukazujú, že prístupové chodníky nie je možné „obslúžiť“ v prvej fáze zásahu v plnom rozsahu, čo spôsobuje diskomfort a riziko pre obyvateľov dotknutých bytových domov.

Mestská časť Bratislava – Petržalka je profilom chodníkov špecifická. Veľká časť chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam je riešená tak, že krátke úseky prístupových chodníkov sa napájajú spojovací chodník. Zatiaľ čo spojovacie chodníky poväčšine svojím profilom umožňujú prechod mechanizmov, na prístupových chodníkoch nie je dostatok miesta, kde by sa mechanizmy mohli otáčať, nehovoriac o tom, že počet vchodov a prístupových chodníkov k nim vedúcich je enormný. Napriek investíciám do vozového parku a mechanizácie nie je v rámci prvotného zásahu, pre časovú stratu tým spôsobenú, možné zájsť ku každému vchodu zvlášť. Pritom neskorší zásah predstavuje nielen riziko úrazu ale v neposlednom rade aj zvýšenú pravdepodobnosť sťažených podmienok takéhoto „odloženého“ zásahu.

S ohľadom na skutočnosť, že povinnosť zabezpečovať schodnosť schodov a nájazdových rámp bytových domov naďalej prináleží vlastníkom bytových domoch, máme záujem o nadviazanie spolupráce pri zimnej údržbe v rozsahu „prístupových chodníkov“, t.j. pri údržbe chodníkov vedúcich od hranice bytového domu po jeho napojenie sa na priľahlý chodník spojujúci prístupové chodníky s ostanými chodníkmi. V prípade prevzatia starostlivosti o „svoj“ prístupový chodník je MČ Petržalka pripravená zabezpečiť materiálno technické vybavenie, t.j. najmä posypový materiál a v prípade záujmu ručné zhŕnače snehu. To, čo je z pohľadu obyvateľov bytového domu často krát „len“ úsek piatich metrov, je pre MČ úsek piatich metrov vynásobený nespočetným množstvom vchodov.

– Rýchlejšie zabezpečenie zimnej údržby: V Petržalke sa nachádza viac ako 1400 vchodov bytových domov, čo predstavuje rovnaký počet prístupových chodníkov, ktoré treba „obslúžiť“. Pri tvorbe námrazy alebo napadnutí snehu v nočných hodinách preto nie je v silách MČ, aby za noc dokázala zabezpečiť schodnosť chodníkov v plnom rozsahu;
– Dôkladnejšie odhrnutie a posyp: Na prístupových chodníkoch nie je dostatok miesta, kde by sa mechanizmy mohli otáčať, preto je potrebný manuálny zásah;
– MČ je pripravená zabezpečiť správcom a vlastníkom nehnuteľností materiálno technické vybavenie ako posypovú soľ aj ručné zhŕnače snehu;
– Zvýšená bezpečnosť a komfort obyvateľov

V prípade, že máte záujem o poskytnutie materiálneho vybavenia, obráťte sa prosím na dispečing zimnej údržby na tel. č. 0947 487 487 alebo mailom na zimnaudrzba@petrzalka.sk.

web od 2day