Mestská časť s cieľom motivovať zamestnancov na svojich základných školách

Mestská časť Petržalka chce opäť motivovať pedagogických, ale aj odborných zamestnancov na základných školách vo svojej správe.

V rámci programu pre učiteľov „Naučiť lepšie, odmeniť viac“ majú učitelia možnosť vymyslieť, navrhnúť a pripraviť projekt. V rámci tohto projektu podporí 12 uchádzačov.
Na rozvoji kvality vzdelávania sa veľmi významnou mierou zúčastňujú nielen pedagogickí, ale aj odborní zamestnanci (školský psychológ, školský špeciálny, liečebný alebo sociálny pedagóg, logopéd) a asistenti učiteľa. Pre nich je pripravená výzva „Spolupracovať lepšie, odmeniť viac“, v rámci ktorej sa podporí 9 uchádzačov.

Podporovať sa budú projekty, ktoré obsahujú inovatívnosť v nových poznatkoch, spôsoboch, metódach a využívajú informačné komunikačné technológie v predmetoch, ktoré vyučujú v základných školách. Pri hodnotení sa bude posudzovať aj počet zúčastnených žiakov alebo tried na projekte, zvýšenie motivácie detí, ich kreativity, rozvoj talentu a nadania i aktivity na rozvoj kritického myslenia. Na projekt mestská časť vyčlenila 39 540,- € a úspešní uchádzači dostanú odmenu 100 eur/ netto za každý mesiac jeho aplikovania.

Pedagogickí, ale aj odborní zamestnanci v Petržalke majú čas na to, aby si projekt pripravili. Svoje žiadosti o podporu môžu podávať elektronicky do 31.augusta a ich vyhodnotenie prebehne do 14.septembra 2021.

Výzvu nájdu záujemcovia na oficiálnej webovej stránke Petržalky a bližšie informácie poskytnú aj kolegovia z oddelenia školstva.

web od 2day