Zmeny vo vyhradenom parkovaní: Aj v Petržalke miznú zo značiek ŠPZ-ky, nápis Réservé nahrádza zákaz zastavenia

Samospráva touto formou značí nové parkovacie miesta, ktoré od októbra 2019 schvaľuje iba pre Petržalčanov s preukazom ŤZP. Staré značky zostávajú v platnosti do marca 2022.

Od 1. apríla 2020 nadobudla účinnosť nová Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, podľa ktorej sa zásadným spôsobom mení vzhľad dopravného značenia pre vyhradené parkovacie miesta.

K jej uplatňovaniu s ďalším kolom osadenia nového značenia pristúpili aj v Mestskej časti Bratislava – Petržalka. Nové vyhradené parkovacie miesta tak značia dopravnou značkou so zákazom zastavenia a dodatkovou tabuľou s textom „vyhradené parkovanie“.

Keďže petržalský úrad od jesene 2019 nové vyhradené miesta vydáva len pre držiteľov preukazov ŤZP, v drvivej väčšine prípadov sú nové značky osádzané práve pre nich.

Kvôli postupnej výmene už existujúcich platených parkovacích miest, ktoré boli schválené ešte pred nadobudnutím účinnosti novelizovaného nariadenia o miestnych daniach, však časom kompletne nahradia všetky staré značky s nápisom “P – Réservé”, evidenčným číslom vozidla a prípadne aj symbolom prístupnosti (tzv. “vozičkár“).

Zmeny pri kolmom aj vodorovnom značení

V zmysle novej vyhlášky sa platnosť regulačných značiek označujúcich vyhradené parkovanie osadených do 31. marca 2020 končí dňom 31. marca 2022.

„Po tomto termíne by sa už staré dopravné značenie nemalo na parkoviskách nachádzať,“ ozrejmuje vedúca referátu dopravy petržalského miestneho úradu Lívia Štulajterová.

„To v praxi znamená, že všetky značky na vyhradených miestach, či už pred držiteľov preukazu ŤZP, alebo platiacich Petržalčanov, by mali byť postupne nahradené novými,“ dodáva.

Zmena nastane aj pri maľovaní čiar. Vodorovné značenie, ktoré malo pôvodne tvar kríža, resp. písmena „X“, nie je možné v kontexte nového značenia ďalej používať.

Dovolené je vyznačovať len rovné čiary, ktoré určujú spôsob parkovania kolmo, vodorovne alebo šikmo na os vozovky. Po novom tiež platí, že na každé takto vyhradené parkovacie miesto sa vodorovným značením vyznačí aj číslo parkovacieho boxu.

Majitelia vozidiel s právom parkovania na vyhradených miestach si zároveň musia za čelné sklo viditeľne umiestniť parkovací preukaz vydaný mestskou časťou s presne určenou dobou platnosti.

Od októbra 2019 už len pre ŤZP

Občania s preukazom ŤZP môžu o vyhradené parkovacie miesto požiadať Miestny úrad Petržalka napríklad prostredníctvom e-mailovej adresy doprava@petrzalka.sk.

Zástupcovia Petržalky zároveň pripomínajú, že za parkovanie iného vozidla, než toho, pre ktoré je vyhradené miesto určené, hrozí pokuta či odťah.

Tiež platí, že povolenia na vyhradené parkovacie miesta za odplatu („na daň“) od jesene 2019 petržalská samospráva nevydáva vôbec a existujúce platené vyhradené miesta by mali zaniknúť s príchodom celomestskej parkovacej politiky.

Keďže tá nemusí byť do konca marca 2022 v platnosti v celej Petržalke, pri starších platených miestach sa tiež môžu obyvatelia a návštevníci stretnúť s osadením nového značenia.

„Napríklad ak došlo k zmene evidenčného čísla vozidla nájomcu a ak pôvodné značenie nebolo spoločné pre viacero parkovacích boxov,” vysvetľuje hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Automatická výmena za poplatok

Vodiči s vyhradenými miestami nemusia v kontexte výmeny starého značenia za nové nikomu nič nahlasovať. Celý proces v Petržalke prebieha automaticky. Nie je však zadarmo.

„Pri nových vyhradených miestach pre žiadateľov s preukazom ŤZP, ktorých žiadosti boli podané do 14. novembra 2020, je potrebné uhradiť poplatok 50 eur za realizáciu tohto nového dopravného značenia,” uzatvára Halašková.

Pre žiadateľov, ktorí si podali žiadosť po uvedenom termíne, bude platiť cenník zverejnený po podpise zmluvy s dodávateľom, ktorý bude nové dopravné značenie v budúcnosti realizovať.

web od 2day