Petržalka organizuje druhé kolo zápisu do piatich materských škôl

Žiadosti je nutné poslať od 9. do 13. augusta.

K dispozícii sú novovzniknuté triedy v škôlkach na Lietavskej 1, Iľjušinovej 1, Turnianskej 6, Bohrovej 1 a Turnianskej 10. Druhé kolo je určené pre rodičov detí, ktorí neuspeli v prvom.

V máji mali zákonní zástupcovia možnosť podávať žiadosti o prijatie ich detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Petržalka. Kvôli, síce v posledných dvoch rokoch rastúcej, ale stále nedostatočnej kapacite bolo možné z 1553 žiadostí vyhovieť iba 913. Viac ako 600 z nich tak muselo byť zamietnutých. 

Toto číslo doteraz neprijatých petržalských detí je však stále iba priebežné a určite sa zníži.

Miestny úrad Petržalka na čele so starostom Jánom Hrčkom totiž od jari opakovane avizuje, že od septembra budú môcť do ich verejných škôlok prijať až o približne 250 detí viac. 

„Všetko vďaka enormnému nasadeniu našich kolegov, ktorí dlhé mesiace pracujú na desiatich nových triedach. Extra kapacity vzniknú na jeseň tohto roka rekonštrukciou už existujúcich priestorov,“ vysvetľuje šéf viac ako 120-tisícovej samosprávy.

Dodáva, že po jednej učebni otvoria na Lietavskej, Iľjušinovej i Turnianskej 6 a tri nové triedy pre petržalské deti vyrastú na Bohrovej. Kompletná prerábka a obnova voľných priestorov Základnej školy Turnianska 10 dokonca umožní vznik úplne novej štvortriednej škôlky.

Petržalka tak bude mať od školského roka 2021/2022 už 25 materských škôl, čo je najviac v Bratislave.

Iba do nových tried

Skutočnosť, že v blížiacom sa školskom roku bude mať kde mestská časť umiestniť ďalších 250 detí viedla najväčšiu mestskú časť k rozhodnutiu vyhlásiť druhé kolo prijímacieho proces.

Uskutoční sa počas druhého augustového týždňa.

„Zákonní zástupcovia, ktorých dieťa sa nedostalo do materskej školy v prvom kole prijímania, budú môcť opätovne požiadať o jeho prijatie. Podmienkou je vyplniť tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, na ktorom budú mať aj potvrdenie o jeho zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast. Tlačivo žiadosti nájdu na webe PETRZALKA.sk v časti Tlačivá,“ vysvetľuje Anna Sonneková z oddelenia školstva mestskej časti.

„Žiadosti je možné podať iba na päť vybraných materských škôl, kde otvárame nové triedy, na zvyšné sa druhé kolo prijímania nevzťahuje,“ zdôrazňuje.

Pozor na adresáta

Samospráva zároveň upozorňuje, že záujemcovia o umiestnenie dieťaťa do MŠ Lietavská 1, MŠ Iľjušinova 1, MŠ Turnianska 6 alebo MŠ Bohrova 1 môžu žiadosť podať osobne, poštou alebo e-mailom na adresu vybranej materskej školy.

V prípade, že si žiadosť podávajú na novú MŠ Turnianska 10, je ale potrebné žiadosť osobne alebo poštou zaslať na adresu podateľne Miestneho úradu Petržalka.

„Do zrekonštruovaných tried budú deti prijímané priamo riaditeľkami týchto materských škôl, no do novootvorenej materskej školy Turnianska 10 bude prijímanie žiadostí o prijatie v réžii našej mestskej časti,“ odôvodňuje rozdiel v adresátoch Sonneková.

V oboch prípadoch však platí, že žiadosti je možné posielať iba v týždni od 9. do 13. augusta

O prijatí alebo neprijatí dieťaťa budú riaditeľky uvedených materských škôl či mestská časť jeho zákonných zástupcov informovať do spustenia prevádzky jednotlivých materských škôl.

web od 2day