Petržalka pripravuje koncepciu rozvoja práce s mládežou. Dokument určí priority mestskej časti na ďalšie roky

Prijaté opatrenia sa budú zameriavať na zvyšovanie kvality života mladých ľudí v mestskej časti, zlepšovanie podmienok pre ich rozvoj, zapájanie mládeže do života v samospráve, ale
dotkne sa aj vzdelávania alebo rozvoja dobrovoľníctva.

Mestská časť Bratislava-Petržalka začala pracovať na koncepcii rozvoja práce s mládežou v Petržalke. Ide o dokument, ktorý určí priority samosprávy v oblasti práce s mládežou na ďalšie roky. Koncepcia bude po vypracovaní predložená miestnemu zastupiteľstvu a po jej schválení sa stane pre mestskú časť záväznou.

„Mestská časť momentálne oslovuje mládežnícke organizácie, občianske združenia a samotných mladých ľudí, takisto organizuje diskusie a podujatia k príprave koncepcie,” spresnil starosta mestskej časti Petržalka Ján Hrčka.

Tvorbe koncepcie predchádza niekoľkomesačný zber informácií priamo od mladých ľudí.

„Je dôležité, aby príprava dôležitých materiálov prebiehala v spolupráci s každým, koho života sa bude týkať a kto prejaví o spoluprácu záujem,“ dodal Hrčka.

V spolupráci s organizáciami pracujúcimi s mládežou a odborníkmi realizovala mestská časť
niekoľko podujatí zameraných na zisťovanie potrieb mládeže a ďalšie podujatia sú naplánované na september a október. Prvé stretnutia a zbery na školách sa uskutočnili v rámci
kompetencií bývalej vicestarostky Lýdie Ovečkovej.

Na koncepcii spolupracuje IUVENTA aj Petržalský mládežnícky parlament

„Cieľom podujatí s mladými ľuďmi nie je len zber podnetov. Dôležitá je podpora spolupráce a vzájomného dialógu medzi samosprávou a mládežou a zapojenie mladých ľudí do rozhodovania,” hovorí Milan Polešenský z IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, ktorý je koordinátorom prípravy koncepcie.

Okrem prebiehajúcich workshopov a dialógu s občianskymi združeniami pôsobiacimi v Petržalke sa uskutoční aj zisťovanie názorov mladých ľudí v teréne a dotazníkový prieskum.

„Až v okamihu, keď budeme vedieť, čo mladí ľudia potrebujú, čo im chýba a ako si predstavujú Petržalku dobrú pre život, môžeme, spolu so všetkými zapojenými organizáciami, prejsť k vypracovaniu koncepcie,“ povedal na záver Polešenský.

Do prípravy tvorby koncepcie sa zapojil aj Petržalský mládežnícky parlament, ktorý pôsobí v mestskej časti ako poradný a iniciatívny orgán starostu a miestneho zastupiteľstva.

Študenti z mládežníckeho parlamentu spolupracujú na príprave podujatí pre svojich rovesníkov alebo realizovali dva dotazníkové prieskumy, týkajúce sa vzdelávania a životného prostredia, do ktorých sa doteraz zapojilo viac ako 1500 respondentov z Petržalky.

web od 2day