Žiadosť o vydanie užívacieho povolenia na stavebné objekty SO 07-Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy, v rámci 1.etapy stavby – Južné mesto-zóna C4, Viacpodlažná bytová výstavba, Bratislava-Petržalka

web od 2day