Petržalčania môžu od nového roka žiadať o finančný príspevok pre novorodenca narodeného od 1. januára 2022

Vyplnenú žiadosť je potrebné doručiť pracovníčkam miestneho úradu mestskej časti najskôr po uplynutí 28 dní života dieťaťa.

Petržalka sa od nového roka pridala prvýkrát k ostatným bratislavským mestským častiam, ktoré rodičom poskytujú jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa.

Ten poslanci odsúhlasili ešte na minuloročnom novembrovom zastupiteľstve vo výške 100 eur na jedno dieťa. 

Stalo sa tak na návrh miestnych poslankýň Ľudmily Farkašovskej a Ivety Plšekovej, ktoré pri navrhovaní sumy príspevku prihliadali na počty narodených detí s trvalým pobytom v mestskej časti.

„Ročne sa ich v Petržalke narodí asi 1200 a na sume 100 eur sme sa zhodli aj v porovnaní s inými mestskými časťami, ktoré tento príspevok poskytujú,“ hovorí predkladateľka Ľudmila Farkašovská, ktorá sa za 15 rokov vítania detí do života stretla u Petržalčanov s opakovanými otázkami, prečo najväčšia mestská časť Bratislavy takýto príspevok nemá. 

„Myslím, že bolo načase, aby sme ho zaviedli aj v Petržalke, v podstate v treťom najväčšom meste na Slovensku. Je to nielen finančná pomoc, ale aj prejav istej úcty voči Petržalčanom, ktorý môže posilniť ich pocit lokálpatriotizmu a spolupatričnosti.“

Petržalka takýto príspevok doteraz neposkytovala, pravidelne ho však kompenzovala slávnostným aktom, takzvaným uvítaním detí do života, v ktorom plánuje v prípade priaznivej pandemickej situácie pokračovať aj v tomto roku.

„Poskytovanie finančného príspevku sme zvažovali už dlhšie aj na základe podnetov od obyvateľov. Preto som rád, že návrh prešiel a my budeme môcť aspoň sčasti pokryť výdavky spojené s potrebami novorodencov,“ hovorí starosta Petržalky Ján Hrčka, ktorý nevylučuje, že vzhľadom na klesajúcu pôrodnosť sa bude suma príspevku do budúcna zvyšovať.

S prijatým uznesením nadobudli 1. januára 2022 účinnosť aj zásady, ktoré definujú základné podmienky pre získanie príspevku.

Bez trvalého pobytu matky a dieťaťa to nepôjde

Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa môže mestská časť rodine poskytnúť pod podmienkou, že novorodenec má v čase podania žiadosti o príspevok trvalý pobyt v Petržalke. 

Trvalý pobyt v mestskej časti musí mať aj matka, a to najmenej tri mesiace ku dňu narodenia dieťaťa.

 

Dieťa zároveň nemôže byť po pôrode zverené do náhradnej starostlivosti.

Takisto platí, že ak sa rodičom narodia súčasne dve a viac detí, jednorazový finančný príspevok sa poskytne osobitne pre každé dieťa.

„Upozorňujem rodičov, že príspevok sa týka iba detí narodených od prvého januára 2022 a je možné oň požiadať najneskôr do dovŕšenia prvého roka veku dieťaťa. Po uplynutí tejto lehoty nemožno príspevok poskytnúť,“ zdôrazňuje vedúca petržalskej matriky a ohlasovne pobytov Ilona Kraic. 

O príspevok môže v mene matky dieťaťa požiadať aj jeho otec, ktorý musí predložiť svoj platný občiansky preukaz a tiež platný občiansky preukaz matky. Pri otcovi sa trvalý pobyt do úvahy neberie.

Doručenie len osobne 

Žiadatelia o príspevok sú povinní vyplniť predpísané tlačivo dostupné na webovej stránke mestskej časti alebo si ho môžu prevziať priamo na oddelení matriky.

Vyplnenú a vytlačenú žiadosť je následne potrebné doručiť osobne pracovníčkam referát matriky a ohlasovne pobytov miestneho úradu na Kutlíkovej ulici 17 (p. Kraic a p. Lengyelová), a to najskôr po 28 dňoch od narodenia dieťaťa.

„Ešte dodám, že oprávneným žiadateľom je len tá osoba, ktorá nemá záväzky a dlhy voči mestskej časti, respektíve má dohodnutý splátkový kalendár na splatenie záväzkov a dlhov a tento dodržiava pravidelným splácaním,“ uzatvára k podmienkam poskytnutia príspevku Kraic.

Úspešným žiadateľom bude príspevok vyplatený buď v hotovosti v pokladni počas úradných hodín, alebo budú pripísané na ich bankový účet.

web od 2day