Dodatok č.4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou (schválené uznesením MZ č.99 zo dňa 25.06.2019, v znení Dodatkov č. 1,2 a 3)

web od 2day