Zasielanie žiadostí o podnájom stánkov na podujatie Dni Petržalky 2022

PRIESKUM ZÁUJMU O PREDAJNÉ STÁNKY NA PODUJATÍ

NEPOTRAVINOVÝ TOVAR

Dni Petržalky 2022
24.-25. jún 2022
(piatok 16:00–22:00 a sobota 10:00–22:00)

Žiadosti o podnájom stánkov prijímame do: 16. júna 2022 do 12:00
Vyhlasovateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02  Bratislava, v zastúpení starostu: Ing. Jána Hrčku, IČO: 00603201.

PODMIENKY PODNÁJMU
Remeselné stánky, handmade výrobky a iné výrobky nepotravinárskeho charakteru.
Podnájom plochy: od 100 € /2 dni (piatok 15:00 – 22:00 a sobota 10:00 – 22:00). Podnajať si plochu na predajný stánok je možné len na oba dni.

NÁVRH LISTU NA PODNÁJOM STÁNKU MUSÍ OBSAHOVAŤ: 1. identifikačné údaje podnikateľa (kontakt), 2. počet a veľkosť predajných miest, 3. ponuku výšky nájomného za vybrané 1 predajné miesto, pričom minimálna cena je uvedená v podmienkach (v prípade záujmu záujemcu o prenájom dvoch alebo viacerých predajných miest uvedie záujemca ponuku za každé predajné miesto zvlášť tak, aby nevznikli pochybnosti o výške ponuky ku každému predajnému miestu), 4. druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb (bez pripojenia na elektrinu)

KONTAKTY
Mgr. Zuzana Horniaková
referát predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností
E-mail: zuzana.horniakova@petrzalka.sk
Telefón: + 421 2 68 288 825
Mobil: +421 947 487 135

Listy s prejaveným záujmom je potrebné doručiť v písomnej podobe poštou alebo osobne do podateľne Miestneho úradu Petržalka v termíne do 16. júna 2022, do 12:00 v zalepenej obálke s výrazným označením: Predajné stánky – Dni Petržalky 2022. Po podaní nemožno list nijako meniť ani dopĺňať. Záujemcovia berú na vedomie, že prejavením záujmu im nevzniká nárok na uzavretie nájomnej zmluvy.

ZÁUJEMCA MUSÍ NA VYŽIADANIE DODAŤ: 1. žiadosť o vydanie povolenia pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste s prílohami, 2. rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR na uvedenie priestorov predajného zariadenia do prevádzky (prípadne doklad preukazujúci splnenie si oznamovacej povinnosti /ak to sortiment predávaných výrobkov vyžaduje), 3. hodnoverný doklad k pridelenému kódu registračnej pokladnice, napríklad: 3A. fotokópia dokumentu, ktorým daňový úrad podnikateľovi zaslal pridelený kód virtuálnej registračnej pokladnice „VRP“ (bez viditeľných prihlasovacích  údajov), 3B. fotokópia identifikačného balíčka zverejneného v e-kasa zóne podnikateľa, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a daňovým úradom pridelený kód online registračnej pokladnice „ORP“, alebo 3C. fotokópia pokladničného dokladu obsahujúceho QR kód alebo dokladu označeného slovami „neplatný doklad“ a 4. fotografiu vášho stánku, pre ktorého podnájom sa uchádzate na podujatí Dni Petržalky 2022.

————————————————————————————————————————————————-

 

GASTRO STÁNKY

Dni Petržalky 2022
24.-25. jún 2022
(piatok 16:00–22:00 a sobota 10:00–22:00)

Žiadosti o podnájom stánkov prijímame do: 13. júna 2022 do 17:00
Vyhlasovateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02  Bratislava, v zastúpení starostu: Ing. Jána Hrčku, IČO: 00603201.

PODMIENKY PODNÁJMU
Podnájom plochy: od 400 € / 2 dni  (piatok 15.00 – 22.00 hod. a  sobota 10.00 – 22.00 hod.)
Podnajať si plochu na predajný stánok je možné len na oba dni.

V prípade, že máte záujem o konktrétny stánok napíšte nám jeho číslo a cenovú ponuku, ak máte záujem o podnájom viacerých stánkov napíšte nám poradie stánkov podľa vašej preferencie aj s navrhnutou vašou cenovou ponukou, napríklad: 1. miesto – stánok č. 3 za 450,- EUR, 2. miesto – stánok č. 8 za 400,- EUR.

Mapu areálu a ponúkaných predajných stánkov nájdete TU alebo na obrázku nižšie (stánky sú očíslované). Gastro stánky môžu podávať iba jedlá určené na konzumáciu, žiadne alkoholické a nealkoholické nápoje. Cukrovú vatu a popcorn však neodporúčame predávať, nakoľko bude tento sortiment ponúkaný návštevníkom ZADARMO.

NÁVRH LISTU NA PODNÁJOM STÁNKU MUSÍ OBSAHOVAŤ: 1. identifikačné údaje podnikateľa, kontakt, 2. počet a veľkosť predajných miest / čísla preferovaných stánkov (označenie predajného miesta poradovým číslom 1. až 32. podľa mapky), 3. ponuku výšky nájomného za vybrané 1 predajné miesto, pričom minimálna cena je uvedená v podmienkach (v prípade záujmu záujemcu o prenájom dvoch alebo viacerých predajných miest uvedie záujemca ponuku za každé predajné miesto zvlášť tak, aby nevznikli pochybnosti o výške ponuky ku každému predajnému miestu), 4. druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb a 5. celkový maximálny príkon všetkých elektrospotrebičov.

KONTAKTY
Mgr. Zuzana Horniaková
referát predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností
E-mail: zuzana.horniakova@petrzalka.sk
Telefón: + 421 2 68 288 825
Mobil: +421 947 487 135

Listy s prejaveným záujmom je potrebné doručiť v písomnej podobe poštou alebo osobne do podateľne Miestneho úradu Petržalka v termíne do 10. júna 2022, do 12:00 v zalepenej obálke s výrazným označením: Predajné stánky – Dni Petržalky 2022. Po podaní nemožno list nijako meniť ani dopĺňať. Záujemcovia berú na vedomie, že prejavením záujmu im nevzniká nárok na uzavretie nájomnej zmluvy.

ZÁUJEMCA MUSÍ NA VYŽIADANIE DODAŤ: 1. žiadosť o vydanie povolenia pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste s prílohami, 2. rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR na uvedenie priestorov predajného zariadenia do prevádzky (prípadne doklad preukazujúci splnenie si oznamovacej povinnosti /ak to sortiment predávaných výrobkov vyžaduje), 3. hodnoverný doklad k pridelenému kódu registračnej pokladnice, napríklad: 3A. fotokópia dokumentu, ktorým daňový úrad podnikateľovi zaslal pridelený kód virtuálnej registračnej pokladnice „VRP“ (bez viditeľných prihlasovacích  údajov), 3B. fotokópia identifikačného balíčka zverejneného v e-kasa zóne podnikateľa, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a daňovým úradom pridelený kód online registračnej pokladnice „ORP“, alebo 3C. fotokópia pokladničného dokladu obsahujúceho QR kód alebo dokladu označeného slovami „neplatný doklad“ a 4. fotografiu vášho stánku, pre ktorého podnájom sa uchádzate na podujatí Dni Petržalky 2022.

Dni Petržalky 2022 – mapa stánkov v plnom rozlíšení TU.

web od 2day