Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 3/2023 zo dňa 14. 03. 2023, ktorým sa určuje spádová materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie

web od 2day