Informácia o začatí správneho konania – výrub 10 ks drevín na na pozemkoch parc. reg. C-KN parc. č. 5820/1, 4861, 3876, 4416/1, 4662, 5076/5, 4989/6 a 4989/7 v k. ú. Petržalka – Pečnianska 13, Wolkrova 25, Kopčianska 82, Zadunajská 2 a 7, Dubnická 2 a Černyševského 31

web od 2day