6195/2023/05-UKSPaŠSÚ/Mi-ozn. – Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. 4115/2020_291/2021/10-UKSP/Jš-16, ktorým bola povolená stavba – zmena dokončenej stavby: Projekt interiéru NamBo Restaurant, Petržalka City I. – Bratislava v nebytovom priestore č. 06 na 1. NP v polyfunkčnej budove so súpisným číslom 3903 na Rusovskej ceste č. 50, 52, 54, 56, v katastrálnom území Petržalka

web od 2day