Informácia o začatí správneho konania – výrub 4 ks drevín na pozemku parc. reg. C-KN parc. č. 5068/1 v k. ú. Petržalka – Einstenova 35

web od 2day