Informácia o začatí správneho konania – výrub 8 ks stromov, rastúcich na pozemku parc. reg. C-KN č. 3073 v k. ú. Dúbravka, Trhová ulica

web od 2day