Oznámenie o začatí správneho konania – parc. reg. C-KN parc. č. 4573, 4561/1, 4375/1, 4500, 4449, 4664, 4659, 4733/1 a 4685 v k. ú. Petržalka, na Macharovej, Wolkrovej, Pifflovej, Černyševského, Záporožskej ulici a Vlasteneckom námestí

web od 2day