Udržiavame Petržalku zelenú a bezpečnú

Aj vďaka odstraňovaniu inváznych drevín.

K boji voči inváznym rastlinám pristupuje mestská časť Bratislava-Petržalka zodpovedne. V tomto čase ste si možno všimli, že vo vašom okolí sa v priebehu tohto roka najskôr mapovali dreviny, následne injektovali a v súčasnosti sa postupne injektované jedince orezávajú.

Ide práve o invázne druhy drevín. Povinnosť zavádzať opatrenia a zamedziť introdukciu a šírenie inváznych nepôvodných druhov vyplýva zo zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov.

Zmapovanie inváznych drevín a kontrola ich zdravotného stavu bolo prvým krokom samosprávy v rámci opatrení na zamedzenie šíreniu inváznych druhov. V súčasnosti sa na území mestskej časti nachádza celkovo 2 890 ks inváznych drevín z toho 815 ks Pajaseňa žliazkatého.

Po zmapovaní mestská časť pristúpila k ďalšiemu kroku a to k injektáži. Nakoľko počet inváznych drevín je vysoký, zvolili sme postup, ktorý zabezpečí postupné odstraňovanie týchto jedincov a ich nahrádzanie, v prípade, že to bude možné.

Na základe zistených poznatkov boli vybrané jedince zaradené na nevyhnutné odstránenie s prihliadnutím na nielen zdroj semien, ale súčasne aj na zdravotný stav, vitalitu a lokalizáciu drevín v rizikových oblastiach. Keďže sa Pajasene žliazkaté musia odstraňovať iba chemickým spôsobom, mestská časť začala s  injektážou vybraných jedincov.

Po aplikácii chemického herbicídu stromy začnú postupne usychať, čo na už injektovaných jedincoch vidno. Nakoľko je potrebné, aby uschla nielen nadzemná časť ale aj podzemná, dreviny sa môžu úplne odstrániť až po úplnom odumretí, zvyčajne po dvoch rokoch od aplikácie herbicídu.

Pravidelnou kontrolou sme zistili, že kvôli bezpečnosti sa postupne na 139 vytypovaných injektovaných jedincoch začne realizovať bezpečnostný a redukčný orez koruny, kedy sa odľahčí koruna od suchých konárov.

Niekedy sa kvôli ochrane života, zdravia a majetku takýto orez musí vykonať až na ¾ nadzemnej časti injektovaného stromu, čo sa práve v tomto čase deje. Ide o presne zadefinované jedince, ktoré vykazujú väčšiu časť koruny vyschnutú a nachádzajú sa v miestach, kde sa pohybuje väčšia časť obyvateľstva a kde by prípadným pádom mohlo dôjsť k zraneniu človeka, či poškodeniu majetku.

Odstraňovanie inváznych drevín súvisí so snahou eliminovať rozširovanie takýchto druhov na ďalšie stanovištia. Ich samovoľné rozširovanie totiž ohrozuje biologickú rozmanitosť, a to na úkor domácich druhov.

Ich ponechaním sa poruší biodiverzita, pôvodné zloženie biotopov a vzhľadu krajiny, môže dôjsť k zmenám chemizmu pôdy a vody a zvýšeniu zdroja alergenného peľu, ktorý má negatívny vplyv na ľudské zdravie.

VIAC INFO nájdete aj v letnom dvojčísle samosprávnych novín NAŠA PETRŽALKA na strane 8. 

web od 2day