Informácia o začatí správneho konania – výrub 3 ks drevín, rastúcich na pozemkoch parc. reg. C-KN č. 4709/16, 4709/10 a 4709/2 v k. ú. Petržalka

web od 2day