Informácia o začatí správneho konania – výrub 8 ks drevín rastúcich na pozemkoch s parc. č. 1293, 755, 682/1, 1111/57, 652/1 v k. ú. Petržalka

web od 2day