Petržalka zisťuje mieru svojvoľnej tvorby predzáhradok na svojom území

Správcom a zástupcom bytových domov zasiela dotazník.

Mestská časť Bratislava-Petržalka zdôrazňuje, že akýkoľvek zásah do verejnej zelene musí mať súhlas vlastníka pozemku a musí byť plánovaný s ohľadom na vhodnosť výsadby a následnú údržbu.
Záhradky roztrúsené medzi bytovými domami sú príjemným oživením sídliskovej šedi. Petržalka ide v tomto smere príkladom, napokon, všimla si to aj samospráva, ktorá “zelenú“ snahu svojich obyvateľov oceňuje v súťaži Najkrajšia predzáhradka Petržalky. Tohtoročným víťazom sa stala predzáhradka na Farského 20. Na ďalších priečkach skončili záhradky pred bytovými domami na Vilovej 15 a Tupolevovej 22.

A nielen to. Záujem Petržalčanov a Petržalčaniek skrášliť prostredie najľudnatejšieho sídliska už pätnásť rokov podporuje aj projektom Petržalské predzáhradky. Cieľom je poskytnúť pri revitalizácii verejnej zelene materiálnu, ale tiež odbornú pomoc.

Aj skrášľovanie totiž musí mať svoje pravidlá, preto mestská časť aktuálne zasiela správcom bytových domov a zástupcom ich vlastníkov krátky a jednoduchý online dotazník. Jeho cieľom je zamedziť v čo najväčšej miere svojvoľnej výsadbe zelene bez súhlasu vlastníka alebo správcu. Čas na jeho vyplnenie majú do konca septembra.

Nutný súhlas vlastníka

Na verejné priestranstvo – respektíve k verejnej zeleni – má prístup každý. Neznamená to však, že nemá svojho majiteľa či správcu. Tým je najčastejšie hlavné mesto (vlastník) a príslušná mestská časť, teda Petržalka (správca). Platí to nielen na veľkých zelených plochách, ale aj na plochách menších, v susedstve panelákov. Akákoľvek výsadba na nich je preto možná len so súhlasom vlastníka, ktorého treba o to vopred požiadať – v prípade, že je vlastníkom magistrát, je najlepšie obrátiť sa na Referát údržby a tvorby zelene.
Zasadiť po Vianociach len tak pred dom jedličku z črepníka, alebo zabezpečiť si prísun jabĺk vlastným jabloňovým sadom v predzáhradke, určite nie je dobrý nápad ani v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti a hlavného mesta.

Dôvodom sú napríklad inžinierske siete „ukryté“ pod zemou, ktoré môžu rozrastajúce sa korene stromov poškodiť. O ovocné stromy sa zas treba starať špeciálnym spôsobom a okrem toho, problémom sú aj opadané plody, ktoré na zemi hnijú, kvasia a lákajú osy.

A ešte čosi je potrebné urobiť, kým sa niekto pustí do záhradkárskych prác: založenie záhradky a záväzok následnej starostlivosti o ňu musí schváliť väčšina vlastníkov bytov na domovej schôdzi.
Zápisnica zo schôdze je povinnou prílohou k Žiadosti o poskytnutie pomoci na rekonštrukciu predzáhradky v rámci projektu „Petržalské predzáhradky“, ktorá je dostupná na webe mestskej časti.

Správny výber kvetov a stromov

„Keďže ide o verejnú zeleň, aj napriek tomu, že je reč o predzáhradke pred bytovými domami, je nutné, aby akýkoľvek zásah, aj ten pozitívny, bol plánovaný s ohľadom na vhodnosť výsadby a na jej následnú údržbu,“ vysvetľuje Terézia Mesíčková z petržalského referátu zelene, ktorý vie v rámci petržalských predzáhradiek pomôcť aj s ich projektovou prípravou.

Projekt je prvým krokom plánovania výsadby. Zahŕňa „výber druhového zloženia, definovanie ukazovateľov ich kvality, vytýčenie a osadenie na stanovišti s rešpektovaním lokalizácie a ochranných pásiem sietí technického vybavenia, ako aj úpravu stanovištných podmienok, technológie výsadby a následnú starostlivosť,“ vysvetľuje Mesíčková. Zjednodušene: ide o to, že nie každý kvet, strom či ker, ktorý sa obyvateľovi alebo obyvateľke páči, musí byť vhodný na vysadenie pred ich bytovým domom.

Výber verejnej zelene aj dizajn predzáhradky by teda mali spĺňať isté kritériá. V záujme prípravy kvalifikovaného projektu by projektantom mala byť odborne spôsobilá osoba, ktorá je – okrem iného – zárukou, že nová predzáhradka bude spĺňať zásady sadovníckej estetiky. Aby obyvateľom aj okoloidúcim poskytovala len radosť a potešenie.

web od 2day