Informácia o začatí správneho konania – výrub 16 ks drevín rastúcich na pozemkoch reg. „C-KN“ s parc. č. 1209, 1189, 985, 1243, 1057/2, 1088, 1143, 1168, 1044, 1034 a 1279 v k. ú. Petržalka, z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín

web od 2day