Informácia o začatí správneho konania – výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN par. č. 77/1 v k. ú. Petržalka, Lachova ulica

web od 2day