Informácia o začatí správneho konania – výrub 173 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra C-KN parc. č. 5105/87, 5110/1, 5112, 5114, 5116, 5117, 5119, 5124, 5127, 5129/1, 5153, 5154, 5155, 5157, 5160, 5162, 5163, 5165, 5167, 5170, 5172, 5174, 5175, 5177, 5180, 5182, 5105/89, 55136/5,122, 5123, 5125 k. ú. Petržalka z dôvodu zlého zdravotného stavu, Sad Janka Kráľa

web od 2day