Informácia o začatí správneho konania – výrub 16 ks drevín, rastúcich na pozemkoch parc. reg. C-KN parc. č. 3775, 4503/1, 4562, 4561/1, 4659, 4788, 4820/9, 4580/8, 4407, 3791/5, 3877/4, 4878, 4877/5 a 4882 v k. ú. Petržalka – Vilová, Wolkrova, Pifflova, Černyševského, Röntgenova, Rusovská cesta, Šrobárovo námestie a Nobelovo námestie

web od 2day