Informácia o začatí správneho konania – výrub stromov na pozemkoch C-KN p.č.: 1635/9 a 3194/2 v k.ú. Petržalka

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) týmto

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/4344/2023/391/KO v zmysle § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti mestskej časti Bratislava- Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava na výrub 3 ks stromov, ktoré rastú na pozemkoch C-KN p.č. 1635/9 a 3194/2 v k.ú. Petržalka. Ako dôvod výrubu žiadateľ uvádza, že podľa vizuálnych znakov je zrejmé, že dreviny majú ťažké poškodenia, sú napadnuté drevokaznou hubou, majú nádorové ochorenia a preschnuté alebo úplne suché koruny.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona a § 19 ods. 1 správneho poriadku, je možné písomne alebo v elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia t. j. do 13.11.2023 na mailovú adresu: kristina.obuchova@dubravka.sk a na adresu: mestská časť Bratislava-Dúbravka, ul. Žatevná 2, 841 01 Bratislava.

web od 2day