Informácia o začatí správneho konania – výrub 4 stromov, rastúcich na pozemkoch parc. reg. C-KN parc. č. 21329/2, 11233/30 a 21948 k.ú. Nivy, ulica Metodova a Palkovičova

web od 2day