Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č…z…, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023 zo dňa 14. 03. 2023 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

web od 2day