Oznámenie o začatí správneho konania – výrub 3 ks drevín a 325 m2 rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2843/50, v k. ú. Petržalka – v blízkosti Veľkého Draždiaka

web od 2day