Informácia o začatí správneho konania – výrub 2 ks stromov rastúcich na pozemku parc. reg. C-KN č. 1218 k.ú. Dúbravka – Homolova ulica

web od 2day