ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY VAVILOVOVA | VIAC O NAŠEJ ČINNOSTI

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba podľa § 36 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) a podľa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka číslo 1/2024 zo 6. 2. 2024.

Sociálna  služba v zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje fyzickej osobe na  riešenie  nepriaznivej  sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a tiež ako podporná sociálna služba formou odľahčovacej služby. Sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby.

Forma poskytovanej sociálnej služby je pobytová sociálna služba s nepretržitou prevádzkou (celoročná sociálna služba).

Stredisko sociálnych služieb Petržalka má dve prevádzky zariadenia opatrovateľskej služby:

  1. zariadenie opatrovateľskej služby na Vavilovovej 18 v Bratislave-Petržalke s kapacitou 20 lôžok;
  2. zariadenie opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej 23 v Bratislave-Petržalke s kapacitou 30 lôžok.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas, a to spravidla po dobu troch mesiacov, najviac však šesť mesiacov v roku.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka vykonáva podľa zákona o sociálnych službách odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje:

  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. sociálna rehabilitácia,
  4. ubytovanie,
  5. stravovanie,
  6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva;

Ďalej sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

V zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, a to prostredníctvom ADOS (agentúra domácej ošetrovateľskej služby).

Odborné činnosti v zariadeniach opatrovateľskej služby poskytujú sociálni pracovníci, inštruktorky sociálnej rehabilitácie, zdravotné sestry, opatrovateľky i opatrovatelia.

Ubytovanie v zariadení opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej 23 v Bratislave-Petržalke je poskytované v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách. V zariadení opatrovateľskej služby na Vavilovovej 18 v Bratislave-Petržalke je možné ubytovanie v dvojlôžkových a trojlôžkových izbách.

Celodenné stravovanie je zabezpečené dodávateľským spôsobom. Prijímatelia sociálnej služby majú stravu vo forme dovozu raňajok, desiat, obedov, olovrantov a večerí, pri diabetickej diéte aj druhej večere.

V prípade záujmu zo strany prijímateľov sociálnej služby môže Stredisko sociálnych služieb Petržalka vo svojich zariadeniach opatrovateľskej služby zabezpečiť aj iné služby, ako napríklad farár, pedikúra, kadernícke služby a masáže.

V zariadeniach opatrovateľskej služby Stredisko sociálnych služieb Petržalka vytvára podmienky pre spoločné oslavy mením a narodenín prijímateľov sociálnych služieb. Pri tematických dňoch spoločne pripravujeme výzdobu zariadenia, násteniek, zabezpečujeme kultúrnu činnosť, ako sú besiedky s programom a posedením v spolupráci so základnými a materskými školami pri veľkonočných sviatkoch, príchode Mikuláša, vianočných sviatkoch. Pomáhame udržiavať kontakty s rodinou, priateľmi, známymi, ako aj dôverníkom. V čase od jari do jesene využívame terasy, lavičky, realizujeme prechádzky v areáli zariadenia a v blízkom okolí.

DOKUMENTY
Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby
Cenník – Zariadenie opatrovateľskej služby
Vyhlásenie o majetku
Potvrdenie o zdravotnom stave
Cenník stravy v ZOS

web od 2day