Petržalka sa pripravuje na prezidentské voľby. Hľadá členov do 57 volebných okrskov

Prihlásiť sa je možné online na webe volby.petrzalka.sk. Odmena pre členov je 69 eur v čistom vrátane celodenného stravného.

Aj mestskú časť Bratislava-Petržalka čakajú v roku 2024 dvoje voľby – najprv prezidentské, neskôr európske. Prvé kolo celonárodných prezidentských volieb hlavy štátu nás podľa vyhlásenia predsedu parlamentu čaká už 23. marca. Prípadné druhé kolo je naplánované na 6. apríla. Pre najľudnatejšiu samosprávu z toho vyplýva hneď niekoľko povinností.

Tou prvou a kľúčovou je zorganizovať hladký priebeh volebného dňa tak, aby bola garantovaná všeobecnosť, priamosť, rovnosť i tajnosť hlasovania. Druhou – s tým úzko súvisiacou – povinnosťou je vybaviť dostatočný počet volebných miestností nielen materiálne, ale i fyzicky. K tomu patrí napríklad aj často skloňovaná bezbariérovosť, ktorá bude aj v týchto voľbách pre všetky okrsky na základných školách samozrejmosťou.

Volebné miestnosti sa nezaobídu bez organizačnej zložky, preto Petržalka okrem delegovaných členov politických strán hľadá do svojich okrskových volebných komisií šikovných členov aj z radov verejnosti.

Pre účel prezidentských volieb bude Petržalka rozdelená na 57 volebných okrskov, čo znamená i rovnaký počet volebných komisií. Každá z nich musí byť zložená z piatich členov a zapisovateľa. Samospráva tak potrebuje nájsť približne 300 ľudí, ktorí sa zaujímajú o veci verejné a budú ochotní dohliadať na správny chod volebného dňa.

 

Registrácia na webe

 

Registrovať sa za člena okrskovej volebnej komisie môže každý, kto má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dovŕšil minimálne 18 rokov a má spôsobilosť na právne úkony.

V prípade záujmu o účasť v jednej z 57 volebných miestností sa stačí zaregistrovať jednoducho a online na webovej stránke VOLBY.PETRZALKA.SK, ktorú samospráva využíva na registráciu a informovanie verejnosti pri všetkých druhoch volieb.

Pre úspešnú registráciu musí uchádzač správne vyplniť krátky formulár. Po jeho odoslaní dostane bezplatnú spätnú sms s tým, že ďalšie informácie mu v dohľadnej dobe poskytnú zamestnanci referátu organizačných vecí.

Odmena za účasť pre každého člena s výnimkou zapisovateľa a predsedu komisie je 69 eur v čistom vrátane celodenného stravného. V prípade vyžrebovania člena do funkcie predsedu komisie je odmena zvýšená na viac ako 89 eur.

 

Hlasovací preukaz prvýkrát online

 

Vedúca referátu organizačných vecí Alžbeta Neuschlová pritom upozorňuje, že „obyvatelia s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka majú po prvý raz možnosť požiadať o hlasovací preukaz aj pohodlne – prostredníctvom jednoduchého online formulára na tom istom webe.“

 

Okrem vyplnenia žiadosti online môže volič aj naďalej požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne v úradných hodinách, najskôr 7. februára 2024 a najneskôr 22. marca 2024 do 12:00 (pre 1. kolo volieb) a najneskôr 5. apríla 2024 do 12:00 (pre 2. kolo volieb) na adrese Miestny úrad Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava; v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 4. marca 2024 (pre 1. kolo volieb) a najneskôr 14. marca 2024 (pre 2. kolo volieb) na adrese Miestny úrad Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava; elektronicky na mailovej adrese podatelna@petrzalka.sk tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 4. marca 2024 (pre 1. kolo volieb) a najneskôr 14. marca 2024 (pre 2. kolo volieb).

Vybaviť hlasovacie preukazy osobne bude možné na dvoch kontaktných miestach petržalského miestneho úradu v Technopole – v miestnosti č. 001 na prízemí a v presklenej kancelárii vo vestibule, ktorá sa nachádza pri hlavnom vstupe zo strany Chorvátskeho ramena.

web od 2day