Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl prebehne v apríli

Uskutoční sa počas dvojice aprílových dní.

V súlade s § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien sa zápis detí do I. ročníkov základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2024/2025 uskutoční v termínoch:

12. apríla 2024 v čase od 15:00 do 18:00 (piatok)

13. apríla 2024 v čase od 08:00 do 12:00 (sobota)

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Žiak plní povinnú školskú dochádzku podľa trvalého bydliska v základnej škole v školskom obvode v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2023, ktorým sa určujú školské obvody základných  škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre deti s trvalým bydliskom v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ako vyplýva zo zmien vykonaných Všeobecne záväzným nariadením č. 5/2023, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 6.5.2023, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. O prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. júna 2024.

Bližšie informácie o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky budú zverejnené na webových stránkach jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka:

ZŠ Budatínska 61, Bratislava
ZŠ Černyševského 8, Bratislava  
ZŠ Dudova 2, Bratislava
ZŠ Gessayova 2, Bratislava
ZŠ Holíčska 50, Bratislava
ZŠ Lachova 1, Bratislava
ZŠ Nobelovo námestie 6, Bratislava 
ZŠ Pankúchova 4, Bratislava
ZŠ Prokofievova 5, Bratislava 
ZŠ Tupolevova 20, Bratislava
ZŠ Turnianska 10, Bratislava 

web od 2day