č. 5036/2024/SÚ/Sz-Ozn. Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu: Rekonštrukcia plynovodov Bratislava-Petržalka, Haanova, v k. ú. Bratislava-Petržalka..

web od 2day