Zámer prenajať nehnuteľnosti a nakladať s majetkom v správe alebo vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Petržalka, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

web od 2day