Diskusia 4.9.2017 13:00-14:00

Vaše otázky a odpovede

Tamara Nová:
Dobrý deň, pán starosta, chcem sa spýtať, či sa už do nejakého stredoškolského internátu nasťahovali petržalskí učitelia. Aj ste pre nich priestory upravovali, napríklad vymaľovali?

Starosta:
Zatiaľ sa do internátu na Vranovskej ulici nasťahovalo prvých 6 učiteľov. Mestská časť im priestory nijako neupravovala, nakoľko boli vo veľmi dobrom stave. Je už na samotných učiteľoch, aby si ich spravili podľa seba, teda ak chcú, aj vymaľovali. Ja som veľmi rád, že sa mi podarilo dohodnúť s predsedom BSK Pavlom Frešom, že tam môžu naši učitelia bývať za veľmi výhodných finančných podmienok. O ostatné sa už musia postarať oni sami.

Norbert Suchý:
Dobrý deň, pán starosta, zdá sa vám v poriadku, že napriek tomu, že poslanci už dvakrát odmietli verejné obstarávanie, ho primátor nezrušil? Bude v takomto prípade vôbec platné?

Starosta:
Pre mňa ako dlhoročného komunálneho politika je nepochopiteľné, že primátor obstaráva niečo, čo poslanci jednomyseľne odmietli. A dokonca dvakrát. Na Slovensku som sa ešte nestretol s tým, aby štatutár objednal niečo, proti čomu je „jeho“ zastupiteľstvo. Považujem to za krajne nezodpovedné! No a čo môže nastať? Je veľmi pravdepodobné, že výsledok takéhoto tzv. verejného obstarávania, ktoré okrem primátora a jeho poradcov nikto nechce, nebude mať krytie v najbližšom mestskom rozpočte. A to potom bude vážny problém pána primátora.

Petržalčan:
Dobrý deň už dlhú dobu si všímam po celej Petržalke problém s kontajnermi na separovaný zber - plasty a papier. Okolo všetkých stojísk je porozsýpaný bordel, smetiaky sú stále preplnené a ich vyprázdňovanie je nedostatočné. Nie je možné tento problém riešiť? Ďakujem

Starosta:
Nakladanie s komunálnymi odpadmi, medzi ktoré patrí aj separovaný zber je plne v kompetencii hlavného mesta. Nedá sa zovšeobecniť, že okolo všetkých kontajnerových stojísk je neporiadok. Tieto problémy riešime operatívne nielen na základe upozornení od obyvateľov, ale aj na základe zistení našich inšpektorov verejného poriadku. Nasleduje výzva správcovi bytového domu, a ak ten v stanovenom termíne neporiadok neodstráni, začneme správne konanie vo veci, ktoré môže skončiť až rozhodnutím o pokute. Odporúčam, aby ste sa obrátili priamo na oddelenie životného prostredia, referát čistoty a poriadku, konkrétne na kolegyňu Lenku Špodovú, lenka.spodova@petrzalka.sk.

Mária:
Dobrý deň pán starosta. V Petržalke bývam 10 rokov, mám tu trvalé bydlisko a páči sa mi veľa zelene na našom sídlisku. No v poslednom čase je vidieť mnoho novovysadených mladých stromov, ktoré vplyvom horúčav vyschli. Nemyslím si že je to len v dôsledku teplého počasia, ale aj nedostatočnej, prípadne žiadne starostlivosti, hlavne čo sa týka zalievania. Zaujímalo by ma koľko bolo v tejto sezóne vysadených stromov, finančné náklady a koľko z celkového počtu aj prežilo. Mám dojem, že peniaze, ktoré boli vynaložené na tento účel zhoreli na slnku.

Starosta:
V 1. polroku 2017 bolo vysadených 12 ks stromov v hodnote cca 3 800,- € na plochách, zverených do správy MČ. Všetky tieto stromy sa ujali. Mestská časť zabezpečuje zálievku novovysadených stromov a záhonov na plochách vo svojom vlastníctve alebo zverených do jej správy počas dvoch rokov po výsadbe. Zálievka sa vykonáva vo vegetačnom období v intervale 2x týždenne v množstve 50 litrov vody na jeden strom a 20 litrov vody na 1m2 záhonov. V tomto roku zabezpečujeme polievanie 181 ks stromov a 325 m2 záhonov v rôznych lokalitách Petržalky. V dôsledku nadmerných horúčav začali listy mladých stromov vädnúť a zasychať. Zhodením listov mladé stromy reagujú na extrémne horúčavy. Týmto spôsobom šetria vodu, ktorá sa vyparuje práve cez listy. Niekedy sa stáva, že je výpar väčší, ako dodaná voda a potom napriek zavlažovaniu stromy uschnú. Stav mladých stromov sa priebežne monitoruje a v prípade vyschnutia vysadíme náhradný. A ešte musím dodať, že nie všetky výsadby sú v starostlivosti mestskej časti. V prípade náhradnej výsadby za výrub stromov z dôvodu investičnej činnosti, prípadne na plochách vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a spoločnosti Metro a.s. za údržbu zodpovedá investor. V prípade vyschnutia stromov zašleme investorovi výzvu na nápravu.

Vít Kubica:
p Bajan je už vypísaná súťaž o zhotoviteľa II. etapy výstavby električkovej trate po Janíkov dvor?

Starosta:
Zatiaľ nie je vypísaná ani súťaž na urbanistickú štúdiu...

Peter:
Dobrý deň rád by som sa Vás opýtal čo sa aktuálne deje s parkovacou politikou v našej mestskej časti - či už vo vzťahu k mestu ale aj samostatne. ´ Ďakujem

Starosta:
Momentálne je parkovacia politika na bode mrazu. Mestské časti nemajú vymedzené kompetencie, keďže mesto stále nepripravilo k parkovacej politike štatút. Vedenie našej mestskej časti už ale malo spracovanú parkovaciu politiku, a dovolím si povedať, že na dobrej úrovni, ktorú však poslanci pred dvomi rokmi zmarili. Vtedy tvrdili, že majú vlastný návrh, ktorý ale dodnes nikto z nich nepredložil... Keby vtedy parkovaciu politiku podporili, Petržalčania by dnes už jej dopad pocítili.

web od 2day