Návody pre občana

otazky a odpovede

 • Životné udalosti
 • Automobil
 • Bývanie
 • Podnikanie a zamestnanie
 • Iné
 • Požiadať o uzavretie manželstva

  Najmenej sedem dní pred uzatvorením manželstva je potrebné dodať na matriku potrebné dokumenty a podať žiadosť o uzavretie manželstva.

  Žiadosť sa podáva na matričnom úrade kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Samotný sobáš sa nemusí konať na matrike podľa vášho trvalého pobytu, ale môže sa konať na inej matrike alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste. Ak ide o cirkevný sobáš, poskytne matrika po kontrole údajov žiadosť cirkevnému orgánu.

  Niektoré samosprávy umožňujú podať žiadosť elektronicky. Ak sa vaša obec v zozname nenachádza, stále je možné urobiť podanie cestou “Všeobecného podania”.

  Žiadosť podávajú obaja snúbenci a budete potrebovať predložiť rodné listy a občianske preukazy.
  Ak toto nebude vaše prvé manželstvo, tak je nutné ďalej doložiť aj úmrtný list alebo rozsudok o rozvode, ktoré by potvrdzovalo ukončenie vášho predchádzajúceho zväzku.
  Pri vypĺňaní žiadosti o uzatvorenie manželstva budete potrebovať poznať údaje o rodičoch oboch budúcich manželov a to dátumy a miesta narodenia a rodné priezviská.

web od 2day