CAF-tím získava nové skúsenosti

V mesiacoch september a október roku 2012 mali členovia CAF-tímu možnosť vymeniť si skúsenosti v oblasti manažmentu kvality s partnermi zo zahraničia.

Znak - Valašské klobouky Prvá návšteva bola zrealizovaná 26.septembra. Výmenu skúseností iniciovali kolegovia z Českej republiky z mesta VALAŠSKÉ KLOBOUKY. Privítali sme ich v zasadačke miestneho úradu a pustili sa do viac ako dvojhodinovej diskusie. Na úvod prednosta miestneho úradu Ing. Miroslav Štefánik predstavil úrad, oblasti pôsobnosti, smerovanie. Ďalej pokračovala metodička CAF-tímu Mgr. Andrea Jančeková informáciami o doterajšom postupe implementácie modelu v mestskej časti. Keďže českí kolegovia mali záujem aj o riešenie problémov v správnom konaní, informácie si pre nich pripravila JUDr. Anna Polónyová. Delegácie českej strany viedol tajomník mestského úradu Ing. Karel Švach, MPA a Ing. Martin Janík, ktorý je miestostarostom. Spolu s nimi prišlo do Petržalky ešte ďalších 14 vedúcich zamestnancov a členov CAF-tímu. Veľký záujem zo strany českých partnerov bol o metodiku tvorby akčného plánu a tiež ich zaujímali skúsenosti s plnením aktivít z akčného plánu a výber garantov.

Znak - ViedeňO pár dní neskôr, 9.októbra, nás svojou návštevou poctila koordinátorka modelu CAF mesta WIEDEŇ pani Eva Sejrek Tunke. Tento raz sme to boli my, kto sme mali veľa otázok súvisiacich s modelom. Predovšetkým sme chceli vedieť, prečo mesto tento model aj po 10 rokoch stále používa, čo im to prinieslo, ako sa popasovali s otázkou procesov a aké sú ich skúsenosti s benchmarkingom. Na stretnutí boli okrem prednostu miestneho úradu prítomní tiež niektorí členovia CAF-tímu, riaditeľka odboru kvality z Úradu pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR a tiež vedúca kancelárie mesta Wiedeň v Bratislave. Spolupráca bude pokračovať v budúcom roku prípravou spoločného workshopu pre CAF-tím so zameraním na komunikáciu smerom k zamestnancom, vzdelávanie zamestnancov a procesné riadenie, meranie spokojnosti zamestnancov a ďalších zainteresovaných strán, na ktorý pani Tunke prisľúbila svoju aktívnu účasť.

Znak - KopřivniceZáver mesiaca 25.októbra patril návšteve českého mesta KOPŘIVNICE. Metodička tímu sa bola osobne pozrieť na to, ako toto mesto po 10 rokoch implementácie modelu CAF pokročilo v efektívnom riadení úradu, aké sú ich odporúčanie pre iné samosprávy a tiež ju zaujímala softwarová podpora procesného riadenia, ktorú mestský úrad využíva. Predstavitelia mesta Kopřivnice prídu svoje skúsenosti odprezentovať na 9. národnú konferenciu o kvalite „Manažérstvo kvality vo verejnej správe“, ktorá sa uskutoční v decembri 2012 v Bratislave.

CAF-tím získava nové skúsenosti CAF-tím získava nové skúsenosti

web od 2day