Legislatíva v oblasti športu

• zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

• zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

• zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• zákon č. 171/2005 Z. z. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov

• zákon 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

• zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, atď.

• zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

• zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, atď

• zákon č. 440/2015 Z. z. o športe

web od 2day